SEKTÖREL DİPLOMASİ ÇALIŞTAYLARI

Sivil Global 2016 Zirvesi kapsamında “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme” ana teması ile her biri kendi spesifik başlığı altında toplanmak üzere Türkiye’den ve yurtdışından ilgili kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinin, araştırmacı, uzman ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek 60’ar kişilik (18 adet) Sivil Global 2016 Sektörel Diplomasi Çalıştayları, Zirve sürecinde 1’er günlük bilimsel toplantı formatında gerçekleştirilecektir.

 Sektörel Diplomasi Çalıştayları

 

SAVUNMA DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Asya ve Afrika’da artan nüfusun yol açacağı gerginlikler, Çin, Hindistan ve Afrika’nın geleceği, yeni kabilecilik yaklaşımının giderek benimsenmesi, terörizmin bir yaşam tarzı haline gelmesi, beklenen su savaşları, savunma harcamalarında artan denetim ve giderek azalan harcama oranları, tek konuya odaklı toplulukların hızla büyümesi, çevre sorunları, etik ilkelere artan bağlılık, insan hak ve sorumluluklarının artması, dinin siyasallaşmasının hızlanması, yakın gelecekte beklenen gelişmelerden bir kısmıdır.

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

SAĞLIK DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar gören siyasal istikrarı geri kazanıp muhafaza etmek ve ekonomiyi canlandırmak için yapılan girişimlerden biri de sektörel dönüşümdür. Bilhassa Sağlık sektöründe ortaya çıkan potansiyel ve hareketlilik dikkat çekmektedir. Bu bağlamda sağlık alanının küresel bir yumuşak güç faktörü olduğu da gözden kaçmamalıdır.

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

ŞEHİR DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Şehirlerde yerel yönetimler, devletin halk ile en yakın ve en fazla etkileşim içinde olduğu kurumlardır. Pek çok temel hizmet yerel yönetimler vasıtasıyla sağlanmaktadır ve dünyada yerel yönetimlerin rolü her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle yerel yönetimlerin toplumun problemlerine ve mahallî meselelere karşı daha duyarlı olmaları beklenmektedir. Günümüzde küreselleşme ile birlikte, her alanda yaşanan değişim ve gelişim, kamu yönetimine de yansımakta; yönetim anlayışları değişmekte; bu değişim ve gelişmeler uluslararası ilişkileri de etkilemektedir.

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

İNANÇ DİPLOMASİ ÇALIŞTAYI

İnanç diplomasisi bağlamında radikalizmin engellenmesi amacıyla diplomatları, din adamlarını ve akademisyenleri buluşturan etkinlikler düzenlenmesi, kanaat önderi vasfına haiz şahsiyetlerle etkileşimin artırılması, hükümet dışı örgütlenmeler ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, sorun alanlarına özgü bir takım özel komisyonların kurulması gibi ilke ve faaliyetlere öncelik verilmesi gerekmektedir.

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

İNSANİ DİPLOMASİ ÇALIŞTAYI 

İnsani diplomasi iç ve dış çatışmalarda ya da devletin güvenliği ile ilgili olarak yürütülen herhangi bir faaliyette kadın, çocuk ve yaşlıların ve masum sivillerin mağduriyetinin önlenmesi, kayıp kişilerin haklarının savunulması, kitle imha silahlarına karşı bilinç oluşturulması ve yetkililere sorumluluklarının hatırlatılması gibi alanlarda faaliyet gösterir. Kısacası insani diplomasi insani problemlerin diyalog, müzakere ve uluslararası kurallar yoluyla önlenmesi ve çözümlenmesi stratejisidir. Bu stratejinin gerçekleşmesi taraflar arasındaki etkileşimin göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Dolayısıyla insani diplomasi aynı zamanda bir iletişim stratejisidir. Ulusal ve uluslararası alanda yürütülen faaliyetlerin meşruiyeti noktasında insan haklarına verilen önem gittikçe artmakta olduğundan insani diplomasi de önümüzdeki dönemlerde hayati derecede önemli bir diplomasi alanı haline gelecektir.

Vizyon belgesi için tıklayınız

  

 

EĞİTİM DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

İş Diplomasisi bir tür “ilişki yönetimi” sanatıdır. Bir tarafın hedeflerini karşı tarafın hedefleri ile uzlaştırma ve bütünleştirme; iş adamlarının iş hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlayan ticari ve mesleki ilişki inşa etme becerisidir. İş diplomasisi bir ülkede iş yapan çok uluslu firmaların geçici çıkarları ile ev sahibi ülkenin daimi çıkarları arasında uyum arayışıdır.

İş diplomasisi yabancı ülkelerde iş yapan ya da yapmak isteyen firmaların mevcut süreçlerde iş yapmalarını kolaylaştırmaya çalışır. İş diplomasisi kriz yönetiminden ziyade muhtemel krizleri önleme becerisidir. 

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

BİLİM DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Bilim diplomasisi yeni bir olgu değildir. Tarihte büyük devletler çağın ünlü bilim adamlarını kendi başkentlerine cezbetmek için büyük çaba göstermişler, böylece hem ülkelerinde bilimsel çalışmaların canlanmasını hem de ülkelerinin saygınlık kazanmasını sağlamışlardır. Ama bilim çağı olarak nitelediğimiz çağımızda bilim diplomasisi her zamankinden çok daha önemli hâle gelmiştir. Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan ülkeler bütün dünyadaki çıkarlarını kollamak için her türlü vasıtayı kullanma arayışı içerisindedirler. Bu vasıtaların en önemlilerinden biri de bilim diplomasisidir.

Vizyon belgesi için tıklayınız

  

 

İŞ DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

İş Diplomasisi bir tür “ilişki yönetimi” sanatıdır. Bir tarafın hedeflerini karşı tarafın hedefleri ile uzlaştırma ve bütünleştirme; iş adamlarının iş hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlayan ticari ve mesleki ilişki inşa etme becerisidir. İş diplomasisi bir ülkede iş yapan çok uluslu firmaların geçici çıkarları ile ev sahibi ülkenin daimi çıkarları arasında uyum arayışıdır.

İş diplomasisi yabancı ülkelerde iş yapan ya da yapmak isteyen firmaların mevcut süreçlerde iş yapmalarını kolaylaştırmaya çalışır. İş diplomasisi kriz yönetiminden ziyade muhtemel krizleri önleme becerisidir. 

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

KÜLTÜR VE SANAT DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI      

Kültür ve sanat, kamu diplomasisinin en önemli unsurlarındandır. Kültürel diplomasi fikirlerin, yaşam tarzlarının, estetik anlayışlarının ve zevklerin paylaşımı yoluyla muhatap kitleleri etkileme olarak tanımlanabilir. Kültürel diplomasi, sadece toplumlar arasında karşılıklı iletişim vasıtası değil, aynı zamanda sosyal değişim ve dönüşümün de tetikleyicilerindendir. Kültür diplomasisi sonucunda ülkelerin saygınlığı artar ve tanıtımı en ekonomik yollardan gerçekleştirilir. Bu da turizm ve ihracat artışı gibi somut getiriler sağlar. 

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

GIDA DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Gıda modern ulus-devletin ve diplomasi kurumunun başlangıcından bu yana diplomasinin önemli unsurlarından biri olagelmiştir. Tarih boyunca devletler gıda, enerji ve su gibi doğal kaynaklar için rekabet etmişler ya da savaşmışlardır. Çünkü bu kaynaklar demografik yapının korunması için hayati öneme haizdir ve siyasi, ekonomik kalkınma ile vazgeçilmez surette bağlantılıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından gıda ve gıda güvenliği hükümetlerin temel kaygılarından biri olagelmiştir. Gıda güvenliği karmaşık ve elde edilmesi her geçen biraz daha güçleşen bir sorun alanıdır. 

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

MEDYA VE ENFORMASYON DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Çoğu zaman medya, modern siyasetin yasama, yürütme ve yargı yanında dördüncü kuvveti olarak tanımlanmaktadır. Medyanın asıl gücü tartışma gündemini belirlemesinden kaynaklanmaktadır. Medya diplomasisi ise olayları, demeçleri, basın toplantılarını, mülakatları, medya etkinliklerini, medyaya bilgi sızdırma olaylarını ulusal çıkarlar açısından ele alan ve yönlendirmeye çalışan diplomasi alanıdır. Medya ve Enformasyon diplomasisi, aralarında sorun yaşayan ve resmî diplomatik ilişkiler bulunmayan aktörler arasındaki ilişkiler açısından tek iletişim kanalı olarak özellikle önemlidir. 

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

ALTYAPI DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Altyapı diplomasisi ulusal çıkarların küresel düzlemde korunması ve gözetilmesi amacıyla inşaat ve altyapı alanında kazanılan birikimlerin siyasi ve diplomatik etki aracına dönüştürülmesi yönünde geliştirilen stratejilerin, uygulama modellerinin ve bu yöndeki faaliyetlerin ortak adı olarak tanımlanabilir. 

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

 

DÜŞÜNCE DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI 

Bireyleri “toplum” oluşturacak şekilde bir araya getiren faktör ihtiyaçlardır. Beslenme, barınma, korunma ihtiyaçları ve daha sonraki düzeylerde refah arayışı bireyleri bir araya getirir ve toplumlar doğar. Başlangıçta bireyler sadece beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bir araya geldikleri için düşünsel temelin, toplumun oluşmasına katkısı düşüktür ama ilerleyen aşamalarda daha karmaşık siyasi ve ekonomik ihtiyaçların belirlenmesi daha sofistike düşünce ve inanç sistemlerine bağlıdır. 

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

   

TURİZM DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Turizm diplomasisi ile ilgili sorunlarının çözümünde sektör temsilcilerini, bürokratları, diplomatları ve akademisyenleri buluşturan etkinlikler düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Sivil Global 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamında gerçekleştirilecek Turizm Diplomasisi Çalışmaları’nın uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesinde çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.

Vizyon belgesi için tıklayınız

  

ENERJİ DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Enerji, modern dönemlerin en önemli yaşam kaynaklarındandır. Sanayi Devrimi enerjinin, makineler vasıtasıyla yoğun bir şekilde kullanılmasıyla başlamıştır. Önce kömür, daha sonra petrol, doğalgaz, nükleer, yenilenebilir kaynaklar vb şeklinde kullanılan enerjinin ve enerji diplomasisinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

GÜVENLİK DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Sivil Global 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamında gerçekleştirilecek Güvenlik Diplomasisi Çalışmaları’nın uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesinde çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

SU DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Sivil Global 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamında gerçekleştirilecek Su Diplomasisi Çalışmaları’nın, uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesinde çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.

Vizyon belgesi için tıklayınız

 

FİNANS DİPLOMASİSİ ÇALIŞTAYI

Bu bağlamda Sivil Global 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı” kapsamında gerçekleştirilecek Finans Diplomasisi Çalışmaları’nın ulusal ve uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesinde çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.

Vizyon belgesi için tıklayınız